Artiklar

Säker kemikaliehantering

Säker kemikaliehantering innebär att man vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra att människor och miljön utsätts för skadliga effekter av kemikalier. Hanteringen omfattar hela livscykeln, från produktion och transport till användning och återvinning. I den här artikeln går vi igenom vad som är bra att tänka på för en säker hantering samt vilka lagar, regler och rutiner som gäller för företag som förvarar kemikalier.

Skåp som underlättar er kemikaliehantering

Kemikalieskåp är specialdesignade skåp som avsedda för säker lagring av kemikalier. De skyddar kemikalierna från yttre påverkan och förhindrar samtidigt att farliga ämnen läcker ut i omgivningen. Många skåp är brandtestade och skall vara utrustade med ventilationssystem för att förhindra uppkomsten av farliga ångor inuti skåpet. Söker du ett kemikalieskåp kan vi på JiWa hitta en lösning utifrån vilken kvantitet och vilka kemikalier ni förvarar, dess placering, lokalernas utformning och om ni är en publik verksamhet eller inte. Varje förvaringslösning är unik och vi ser fram emot att vägleda dig rätt.

Regler & lagar för kemikaliehantering

I Sverige finns olika regler och lagar för kemikaliehantering att ta hänsyn till. Hanteringen ska följa bestämmelser från:

Ett brandtestat kemikalieskåp är i många fall en bra lösning, framförallt om skåpet är utrustat med ett ventilationssystem. Om ni behöver förvara en större mängd kemikalier eller verkar i en känslig miljö rekommenderas ett skåp som uppfyller standarden SS-EN 14470-1. Då uppfyller skåpet kraven för brandklass 30, 60 eller 90 (siffran står för antal minuter som skåpet står emot brand) enligt MSB:s rekommendationer som ställer krav på ei30 eller ei60 avskiljning.

Hanterar ni kemikalier där bara en mindre mängd är brandfarliga så rekommenderar vi våra Brandisolerade Kemikalieskåp som både är brandtestade och har testad genomventilering.

Vid förvaring av riktigt stora mängder så finns det kemikaliecontainrar både för inom- och utomhusbruk.

Faktorer att ta hänsyn till

En säker kemikaliehantering vill alla som hanterar kemikalier uppnå, men vad krävs egentligen för detta? Det tråkiga svaret är att det inte finns någon ”quick fix” utan det är många olika komponenter som samspelar. Här presenterar vi några av dessa.

Kunskap om kemikalierna

Den här punkten inkluderar kunskap om kemikaliernas egenskaper som brandfarlighet, reaktivitet, möjlighet till samförvaring och andra relevanta egenskaper.

Föreståndare Brandfarlig vara

En verksamhet som är tillståndspliktig för sin hantering av brandfarlig vara ska ha en eller flera personer utsedda till föreståndare. Denne utses av företagets föreståndare, det vill säga VD eller annan person med befogenhet att utse föreståndare för verksamheten. En föreståndare har i uppgift att verka för att hanteringen av brandfarliga varor sker på̊ ett säkert sätt.

Om en verksamhet behöver tillstånd eller inte framgår av MSB:s föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Förvaring

När det gäller hantering och förvaring av kemikalier är det viktigt kemikalierna förvaras på rätt sätt. Vissa kemikalier behöver en förvaring som uppfyller särskilda krav som exempelvis ventilation och med rätt förvaring kan man skydda mot bland annat temperaturväxlingar och korrosion. Det är också viktigt att känna till kemikaliernas egenskaper då vissa kemikalier inte får samförvaras, exempelvis syror och baser. Dessa förvaras åtskilda i specifika syraskåp.

Transport

Om det blir aktuellt med transport av kemikalierna ni förvarar måste säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra spill, läckage och exponering.

Personlig skyddsutrustning

Beroende på kemikaliernas egenskaper kan det finnas krav på skyddsutrusning, som andningsskydd, ögon- och ansiktsskydd, skyddskläder, handskar, nöd/ögonduschar m.m. Läs mer om detta hos Arbetsmiljöverket.

Utbildning och information

Alla som hanterar kemikalier bör ha relevant utbildning och ha tillgång till nödvändig information, ofta tillhandahållen genom säkerhetsdatablad och etiketter på produkten.

Rutiner vid kemikaliehantering

Det är viktigt med upparbetade rutiner vid kemikaliehantering för att uppnå en så säker hantering som möjligt och för eventuella nödsituationer. Det kan röra sig om att ha uppsamlingskit tillgängliga, känna till akuta åtgärder vid exponering eller veta när och vilka man ska kontakta om olyckan är framme.

Avfallshantering

Efter att kemikalierna har använts måste rester och tomma behållare hanteras på ett hälso- och miljömedvetet sätt för att förhindra miljöskador eller riskera människors hälsa. På JiWa kan vi också hjälpa till med återvinningsskåp.

Sammanfattning

Säker kemikaliehantering bygger på en kombination av förvaringslösningar (exempelvis kemikalieskåp), rutiner på arbetsplatsen och medvetenhet och utbildning av personalen som hanterar kemikalierna. Målet är hela tiden att minska risken för olyckor, skador och negativa effekter på människors hälsa och miljön.

Har du några frågor om hur ni kan lägga upp er kemikaliehantering är du alltid välkommen att kontakta oss, så vägleder vi dig rätt. Vi ser fram emot att berätta mer om vad vi kan erbjuda!