Artiklar

Laddning av batterier

Laddning av batterier

Om din verksamhet kommer i kontakt med förvaring och laddning av batterier finns det vissa saker som är bra att ha kunskaper om. Det handlar om säkerhetsåtgärder som förhindrar eller begränsar följderna av brand eller andra olyckor i närheten av batterierna. Ytterligare en aspekt är att undvika brand i själva batterierna. Hur kan man arbeta med proaktiva åtgärder för att ladda batterier så säkert som möjligt? Det kollar vi närmare på.

Ladda batterier på ett säkert sätt

Här följer vissa punkter att fundera närmare på för dig som vill ladda batterier på ett säkert sätt. Vilka åtgärder som är lämpliga att vidta för just din verksamhet kan variera beroende på hur många batterier ni ska ladda samtidigt, vilken batterisort ni använder och hur era lokaler är utformade.

Batteriskåp

Ett batteriskåp är ett skåp som är specifikt framtaget för att förvara och ladda batterier. Skåpen är utrustade med en rad egenskaper som ska skydda eller begränsa oönskad yttre påverkan. Det är viktigt att ta reda på om skåpet är brandtestat och vilka säkerhetskrav som skåpet uppfyller. Då ser du också tydligt hur många minuter batteriskåpet står emot brand. I ett batteriskåp brukar el vara indraget och ett grenuttag är antingen med från start eller så kan du lägga till det i samband med din order. Om skåpet inte har grenuttag kan det krävas kabelgenomgång med en brandskyddad kabel.

Vi på JiWa erbjuder två brandtestade modeller. Kolla in dessa på vår sida om Batteriskåp.

Var medveten om riskerna

Förvaring och laddning av batterier kommer med risker:

1. Termisk rusning

En termisk rusning innebär att batteriet har blivit instabilt, vilket ger upphov till en accelererande temperaturökning som kan orsaka brand i själva batteriet. En rad olika orsaker kan göra batteriet instabilt, till exempel mekanisk påverkan såsom deformation på grund av slag eller stötar, elektrisk påverkan såsom återkommande djupurladdning eller överladdning, kortslutning i battericell på grund av misstag eller föroreningar under tillverkningsprocessen, eller termisk påverkan i form av brand i eller runt batteriet.

2. Farliga gaser

Vid termisk rusning i batteriet frigörs ett antal olika gaser som kan vara giftiga och retande vid inandning, exempelvis väteklorid, vätecyanid och vätefluorid. De farliga gaserna kan förutom hälsopåverkan också leda till självantändning eller förvärra brandförloppet.

3. Återantändning

När branden i batteriet är släckt fortsätter ofta värmeutvecklingen under lång tid och detta kan kräva långvarig kylning med stora mängder vatten. Om kylningen upphör för tidigt finns det risk att brand uppstår igen, antingen i batteriet eller i närliggande brännbart material. Erfarenhet från inträffade händelser visar att batterier har återantänts från två timmar upp till flera dygn efter avslutad kylning.

Källa: ”Vägledning, räddningsinsats där litiumjonbatterier förekommer”, MSB, 2020.

8 tips för tryggare laddning

Batterier under laddning kan bli överhettade och själv antända. Här är Brandskyddsföreningens tips till allmänheten för att minska risken för brand vid laddning:
1. Använd originalladdare och CE-märkta produkter.
2. Se till att batteriet, laddaren och sladden är hela. Kassera produkten så fort den går sönder.
3. Ladda på hårt underlag – inte i sängen eller soffan – och ta bort föremål intill som kan börja
brinna.
4. Om möjligt, undvik att ladda på natten. Ladda under uppsikt – antingen att du själv är i rummet
eller att du har en fungerande brandvarnare.
5. Ladda enheten innan batteriet når 0 procent och ladda inte mer än 80 procent.
6. Undvik snabbladdning då lång laddningstid är skonsammare.
7. Dra ut kontakten när du har laddat klart.
8. Ladda i ett brandskyddande och ventilerat skåp avsett för ändamålet.

Ventilationen har till uppgift att förhindra värmeökning i skåpen samt vädra bort den vätgas som kan bildas vid batteriladdning.

Det är även viktigt att inte förvara brandfarligt material precis i anslutning till batterierna som är på laddning då materialet kan ta eld.

Om du förvarar litiumbatterier

Om ni ska förvara litiumbatterier är det bra att veta att en s.k. termisk rusning kan göra så att batteriet börjar brinna. Termisk rusning innebär att en överladdning/höga temperaturer kan leda till en okontrollerad energifrigörelse i battericellen, vilket skapar en svårsläckt brand som inte kan stoppas förrän all energi är förbrukad. Läs mer om säkerhetsrisker med batterilager och farorna med överladdning hos Elsäkerhetsverket.

De utsläpp som skapas av laddning av litiumbatterier kan vara giftiga och självantändande, vilket gör att branden kan få ny energi och händelseförloppet förvärras. Något att ha under uppsikt är även att även ett brunnet batteri kan återantändas om det inte kylts ned tillräckligt mycket.

Sätt upp riktlinjer för laddning av batterier

En säker förvaring och laddning av batterier består både av rätt förvaringslösningar (som batteriskåp) och väl inarbetade rutiner för hur laddningen ska organiseras. Här gäller det att jobba parallellt med båda delar för att arbeta fram ett så säkert tillvägagångssätt som möjligt.

Vi på JiWa har lång erfarenhet av hur olika förvaringslösningar kan se ut inom detta område. Vår erfarna personal hjälper er gärna med en skräddarsydd lösning för er som behöver ladda batterier. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera ett samarbete.