Kemikaliecontainrar

Vid hantering av brandfarliga och giftiga ämnen som utgör en fara erbjuder vi förvaringslösningar av högsta kvalitet till bland annat industrier, skolor, laboratorier och sjukhus. Vi erbjuder svensktillverkade containrar i robusta konstruktioner som håller en lång tid framöver.

 

Våra kemikaliecontainrar

På JiWa hittar du kemikaliecontainrar i olika utföranden med en säker förvaring av dina kemikalier samtidigt som du ger behållare ett bra väderskydd och gör dem oåtkomliga för obehöriga. Vi erbjuder förvaringslösningar för utomhusbruk som är alltifrån oisolerade kemikaliecontainrar till brandklassade Ei60 containrar.

Läs mer under produktöversikten

Vilken kemikalieförvaring ska jag välja?

Hanteringen av kemikalier ska följa regelverken från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), ArbetsmiljöverketKemikalieinspektionen samt Naturvårdsverket. Vilken förvaring som är mest lämplig varierar och valet påverkas av bland annat mängden kemikalier, sort, typ av verksamhet samt byggnadens brandavskiljning i fasaden. Även dess utrymningsmöjligheter och säkerhetsavstånd till öppningar i fasaden måste tas i beaktande.

Med en säker förvaring och hantering av brandfarliga kemikalier minskar du riskerna för olyckor samt begränsar och förebygger risk för spridning vid en eventuell brand. Samtidigt skapar du en tryggare miljö och omgivning för både personal och räddningstjänst om de skulle behöva rycka ut.

 

Ventilation och uppsamling

Då de flesta kemikalier avger skadliga ångor och är skadliga för miljön är ventilationen och uppsamlingen viktiga delar även när det gäller utomhusförvaring. Våra kemikaliecontainrar för utomhusbruk har därmed ventilationsöppningar som ger en tillräckligt god ventilation för att kunna ventilera bort kemikalieångorna via självdrag. Vidare erbjuder vi även bottentråg för uppsamling av spill, vilket enligt reglerna ska rymma den största behållarens volym plus 10 % av de resterande behållarnas volym.

 

Samförvaring av ämnen

Då vissa ämnen kan reagera tillsammans är det ytterst viktigt att regler kring samförvaring av brandfarliga vätskor, aerosoler och brandfarlig gas efterlevs för att minska risk för olyckor, brand och explosion. Ämnen som kan reagera tillsammans ska inte förvaras i samma utrymme, det är alltså inte tillåtet att förvara exempelvis brandfarlig gas i samma skåp som brandfarlig vätska.

 

Regler & Tillstånd

Vid hantering av brandfarlig vara krävs det i många fall ett tillstånd. Detta söks, med vissa undantag, i den kommun där verksamheten bedrivs med syftet att göra det enklare att kontrollera en säker hantering i enlighet med lagstiftningens krav. Reglerna om när tillstånd krävs handlar främst om mängden brandfarlig vätska som ska förvaras, mer information om tillstånd och när det krävs kan ni läsa i MSBs föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

 

Vi vägleder dig rätt

Önskar du får vägledning i ditt val av kemikalieförvaring, kontakta oss så går vi igenom vilken typ av kemikalier du vill förvara, mängd, placering samt annat som behövs för en trygg och kvalitetssäkrad kemikalieförvaring. Vi hjälper dig att hitta en lösning utifrån dina önskemål gällande storlek och funktion.