Kemikaliecontainer

I en kemikaliecontainer kan du förvara och hantera brandfarliga och giftiga ämnen som kan utgöra en fara för omgivningen. Vi erbjuder förvaringslösningar av högsta kvalitet till bland annat industrier, skolor, laboratorier och sjukhus. Våra svensktillverkade containrar har robusta konstruktioner som håller en lång tid framöver.

Våra kemikaliecontainrar

På JiWa hittar du kemikaliecontainrar i olika utföranden med en säker förvaring av dina kemikalier samtidigt som du ger behållare ett bra väderskydd och gör dem oåtkomliga för obehöriga. Vi erbjuder förvaringslösningar för utomhusbruk som är alltifrån oisolerade kemikaliecontainrar till brandklassade Ei60 containrar.

Läs mer under produktöversikten

Ei60 Kemikaliecontainer – utomhus

EI60 för brandfarliga kemikalier

Kemikaliecontainer KC1700

Kemikaliecontainer för utomhusbruk

Ventilation och uppsamling i en kemikaliecontainer

Då de flesta kemikalier avger skadliga ångor och är skadliga för miljön är ventilationen och uppsamlingen viktiga delar även när det gäller utomhusförvaring. En som ger en tillräckligt god ventilation för att kunna ventilera bort kemikalieångorna via självdrag. Om man skall placera en kemikaliecontainer inomhus skall den ventileras med mekanisk ventilation.

Vidare skall en kemikaliecontainer vara utrustad med bottentråg för uppsamling av spill, vilket enligt reglerna ska rymma den största behållarens volym plus 10 % av de resterande behållarnas volym.

Vilken förvaring ska jag välja?

Hanteringen av kemikalier ska följa regelverken från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), ArbetsmiljöverketKemikalieinspektionen samt Naturvårdsverket. Vilken förvaring som är mest lämplig varierar och valet påverkas av bland annat mängden kemikalier, sort, typ av verksamhet samt byggnadens brandavskiljning i fasaden. Även dess utrymningsmöjligheter och säkerhetsavstånd till öppningar i fasaden måste tas i beaktande.

Med en säker förvaring av brandfarliga kemikalier i en kemikaliecontainer minskar du riskerna för olyckor samt begränsar och förebygger risk för spridning vid en eventuell brand. Samtidigt skapar du en tryggare miljö och omgivning för både personal och räddningstjänst om de skulle behöva rycka ut.

Samförvaring av ämnen

Då vissa ämnen kan reagera tillsammans är det ytterst viktigt att regler kring samförvaring av brandfarliga vätskor, aerosoler och brandfarlig gas efterlevs för att minska risk för olyckor, brand och explosion. Ämnen som kan reagera tillsammans ska inte förvaras i samma kemikaliecontainer.

Regler & Tillstånd

Vid hantering av brandfarlig vara krävs det i många fall ett tillstånd. Detta söks, med vissa undantag, i den kommun där verksamheten bedrivs med syftet att göra det enklare att kontrollera en säker hantering i enlighet med lagstiftningens krav. Reglerna om när tillstånd krävs handlar främst om mängden brandfarlig vätska som ska förvaras, mer information om tillstånd och när det krävs kan ni läsa i MSBs föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Hitta rätt kemikaliecontainer

Önskar du får vägledning i ditt val av kemikaliecontainer eller kemikaliehantering i allmänhet är du välkommen att kontakta oss. Tillsammans går vi igenom vilken typ av kemikalier du vill förvara, mängd, placering samt annat som behövs för en trygg och kvalitetssäkrad förvaring. Vi hjälper dig att hitta en lösning utifrån dina önskemål gällande storlek och funktion.