Gascontainrar

En gascontainer är en bra förvaringslösning för dig som har större mängder gas som ni önskar att förvara på ett enkelt och smidigt sätt utomhus. Med en lång erfarenhet och utveckling av gasförvaring erbjuder vi bland annat svensktillverkade containrar i robusta konstruktioner som håller en lång tid framöver.
 

Våra gascontainrar

I vårt sortiment hittar du gascontainrar i flera olika utföranden och storlekar för en optimal gasolförvaring. Vi har förvaringslösningar för utomhusbruk som är alltifrån oisolerade gascontainrar till brandklassade EI60 containrar.

Läs mer under produktöversikten

Gascontainer GC1700

Oisolerad gascontainer för utomhusbruk

Ei30 Gasskåp/Gascontainer – utomhus

EI30 för brandfarliga gaser

Ei60 Gasskåp/Gascontainer – utomhus

EI60 för brandfarliga gaser

Oisolerade Gasskåp/Gascontainer – utomhus

Oisolerat gasskåp för gasförvaring utomhus

Korrekt och säker gasförvaring

En felaktig hantering och lagring av gas och gasol kan innebära stor fara samt ökad risk för olyckor då gas- och gasoltuber kan läcka och antändas, vilket medför en stor explosionsrisk. Med en korrekt förvaring i en ventilerad gascontainer skyddas tuberna från temperaturväxlingar, brand, explosion, korrosion & läckage, och riskerna för brand och explosion begränsas. Du skapar då en tryggare miljö både för personal och räddningstjänst utifall de skulle behöva rycka ut, samtidigt som obehöriga inte kan komma åt tuberna och utsättas för risk. En container erbjuder därmed en optimal förvaring av gastuber utomhus, allt för en säkrare och lagstadgad förvaring.

När du placerar gastuberna i en gasolcontainer tar du därmed ett stort steg mot en ökad säkerhet.

Faktorer som påverkar förvaringen

När det kommer till gasförvaring är det viktigt att gas- och gasolflaskorna förvaras i ett säkert och väl ventilerat utrymme. Vilken lösning som är mest lämpad påverkas bland annat av verksamheten, mängden gas, gasens egenskaper samt hur omgivningen ser ut. Även byggnadens brandavskiljning i väggarna, säkerhetsavstånd till öppningar samt byggnadens utrymningsmöjligheter ska tas i beaktande.

Gascontainrar utomhus bör vara låsbara och förvaras i inhägnader, vilket skyddar och samtidigt gör gasflaskorna oåtkomliga för obehöriga. En gascontainer anpassad för utomhusbruk ger även tuber, ventiler och slangar ett bra väderskydd.

Ventilation

Vid gasförvaring är ventilationen viktig, både ur arbetsmiljösynpunkt och brandskyddssynpunkt. Finns det risk för läckage i mer än ringa grad ska utrymmet där den brandfarliga gasen förvaras vara tillräckligt ventilerat för att hindra att en antändbar gasblandning ska spridas. Vid förvaring av gas och gasol i utrymmen som har en naturlig ventilation, ska ventilationsöppningarna ha en sammanlagd area på minst 1 % av bottenarean. När det gäller gasförvaring utomhus erbjuder våra gascontainrar en säker förvaring med god ventilation via självdrag.

Vad gäller kring samförvaring av gas?

Reglerna kring samförvaring av brandfarlig gas, aerosoler samt brandfarliga vätskor är viktiga att ta hänsyn till då en brand i den brandfarliga vätskan kan leda till att gas- eller aerosolbehållare exploderar. Brandfarlig gas och aerosoler kan, med vissa undantag, samförvaras då de har liknande egenskaper. Dock är samförvaring av gaser med brandfarliga vätskor eller andra ämnen som är giftiga, korrosiva eller oxiderande inte tillåten. Vid förvaring av giftig gas och brandfarlig gas så skall de placeras i olika skåp.

Varningsskyltar

Arbetsmiljöverkets och MSBs föreskrifter finns regler om hur förvaring av gasflaskor ska skyltas. Det är en mycket viktig del av säkerheten vad gäller din egen personal, räddningstjänsten samt eventuella obehöriga som kan komma att utsättas för risk.

Vid mängder över 30 liter brandfarlig gas eller vid hantering där risk för läckage i mer än ringa grad finns, skall varningsskyltar i form av brandfarlig vara eller gas samt förbudsskyltar mot rökning och öppen eld ska finnas i anslutning till utrymmet/den inhägnad där brandfarlig gas förvaras samt i anslutning till själva gasanordningen. Varningsskylten med gas under tryck skall ha tilläggstexten ”Gasflaskor förs i säkerhet vid brandfara” där man förvarar gasflaskor.

Nedan presenteras varningsskyltar som kan vara aktuella i närheten av gasolskåp.
Riskområden för explosivatmosfär skall skyltas med EX-skylten.

Tillstånd

Vid hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva varor behöver du ofta tillstånd. Reglerna kring tillstånd handlar om mängden farlig gas som ska förvaras. Tillstånd för användning, förvaring och handel av brandfarliga och explosiva varor prövas av den kommun (i många fall räddningstjänsten) där verksamheten bedrivs.

Ytterligare information om brandfarliga gaser:

Vi vägleder dig rätt

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss för att diskutera en lämplig lösning för din verksamhet.