Kemikalie- och gasförvaring

JiWa är ett tryggt val när det gäller kemikalie- och gasförvaring till skolor, laboratorier, sjukhus, restauranger och industrier. Med en bred kompetens och erfarenhet samt hög kvalitet i våra produkter erbjuder vi ett komplett sortiment av säkerhetsskåp för farliga produkter. Vi har alltifrån enklare förvaringslösningar till mer anpassade och brandklassade skåp för såväl inomhus- som utomhusbruk, välj mellan:

Kemskåp
Brandskåp
Brandavskiljande skåp för brandfarlig vara
Syraskåp
Gasskåp och gasolskåp
Batteriskåp för uppladdning av batterier
Miljöskåp
Gascontainer
– Skåp för handsprit m.m.

Vid hantering av brandfarliga vätskor och gaser krävs att åtgärder vidtas för att skydda omgivningen samt för att begränsa och förebygga risk för brand och explosion. Brandfarliga varor kan ha olika egenskaper och vara olika känsliga, exempelvis är gas ofta temperaturkänsligt, så att skydda de olika ämnena mot bl.a. temperatur-växlingar, brand, korrosion och läckage är av yttersta vikt.
Brand och explosion är som sagt stora risker som denna typ av hantering medför, men med en korrekt hantering och förvaring i brandskåp enligt regelverken skapar du en tryggare arbetsmiljö och minskar riskerna för olyckor samt spridning vid en ev. brand.

Vilken förvaring ska jag välja till mina gasflaskor/kemikalier?

Generellt sett ska brandfarlig vara förvaras i ett väl ventilerat utrymme med någon form av brandskydd, vilket kan vara alltifrån ett brandisolerat skåp till brandklassade skåp i upp till 90 minuter. Vilken typ av förvaring som är mest lämplig varierar och valet av kemikalieskåp eller gasskåp påverkas ofta av flera olika faktorer såsom mängd, sort, ämnets egenskaper, arbetsmiljö samt huruvida det är en publik verksamhet eller ej. Det är också viktigt att väggarnas brandavskiljning, säkerhetsavstånd och utrymningsmöjligheter tas i beaktande. Hanteringen av kemikalier och gas ska följa regelverken från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.

Eftersom varje förvaringssituation kräver en egen bedömning rekommenderar vi att du kontaktar oss på JiWa för rådgivning. Vi hjälper dig att ta fram en förvaringslösning som är optimalt anpassad efter dina förhållanden, oavsett om du behöver ett skåp för gas, kemikalier eller frätande ämnen. Läs mer om gasförvaring på vår sida om gasförvaring och gasolskåp. 

Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid kemikalie- och gasförvaring

Ventilation. Både ur brandskyddssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt är det nödvändigt att ha rätt ventilation i kemikalieskåp, gasskåp samt batteriskåp. Enligt Arbetsmiljöverkets regler i författningssamling AFS 2014:43: ”Förvaringsskåp och förråd inomhus ska ha fläktstyrd ventilation när hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från behållare”. Läs mer i AFS 2014:43 (pdf) Kemiska arbetsmiljörisker. Kemikalieskåp ska i de allra flesta fall vara ventilerat då de flesta kemikalier avger skadliga ångor och därmed kan innebära ett arbetsmiljöproblem. Vad gäller gasförvaring ska farliga gaser ventileras bort och om det finns risk för läckage i mer än ringa grad, så ska gasskåpet ska vara tillräckligt ventilerat för att hindra att en antändbar gasblandning ska kunna spridas. Vid en termisk rusning i batterier kan mycket giftiga gaser uppstå, därav är ventilationen av stor vikt även vid denna typ av förvaring. JiWa erbjuder ventilationsutrustning och fläktar till kemikalieskåp – för en säker, tillförlitlig och användarvänlig kemikalieförvaring.

Samförvaring av ämnen. Vissa ämnen kan reagera med varandra, så det är av yttersta vikt att de ej förvaras i samma skåp. Exempelvis syror och baser som kan reagera kraftigt med varandra, därför ska de förvaras i olika syraskåp eller i ett som är uppdelat i olika sektioner och som är ventilerade var för sig. Vad gäller brandfarlig gas, så kan det i de allra flesta fall samförvaras med aerosoler då de har liknande egenskaper. Dock är det inte tillåtet att förvara brandfarlig gas med brandfarliga vätskor eller andra ämnen som är giftiga, korrosiva eller oxiderande. Vid fel samförvaring ökar risken för bl.a. kraftig värmeutveckling, brand, explosion samt kemiska föroreningar. Därmed är det viktigt att alltid kontrollera om det finns risk för reaktioner mellan ämnen som ska förvaras tillsammans, så att risken för olyckor kan minimeras.

Tillstånd. Vid hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva varor krävs i många fall ett tillstånd. Reglerna gäller både brandfarliga kemikalier och gaser. Avgörande för om tillstånd krävs är mängden som skall förvaras. Tillstånd för användning och förvaring söks, med vissa undantag, i den kommun där verksamheten bedrivs och gör det möjligt att kontrollera en säker hantering i enlighet med lagstiftningens krav.

Varnings- och förbudsskyltar. Reglerna kring varningsskyltar gäller vid hantering av farliga kemikalier samt brandfarliga och explosiva varor och är en mycket viktig del av säkerheten när det gäller din egen personal, räddningstjänsten samt obehöriga som kan komma att utsättas för risk. Varningsskyltar skall därmed finnas på såväl gasskåp som kemikalieskåp och syraskåp. Mer om reglerna för hur förvaring av gasflaskor, brandfarlig vara samt frätande och giftiga ämnen ska skyltas kan du läsa i Arbetsmiljöverkets och MSBs föreskrifter.

Med JiWa får du skräddarsydda lösningar inom kemskåp och gasskåp

JiWa står för kvalitet, säkerhet och svensk tillverkning. Sedan 1970 har vi designat, tillverkat och levererat ändamålsenliga förvaringsskåp som uppfyller stränga säkerhetskrav. Vår stora kundkrets av industriföretag, myndigheter, skolor och sjukhus är ett bevis på vår strävan att alltid ligga i framkant av utvecklingen.

JiWa levererar varje år runt 10 000 skåp till kunder, varav en tredjedel exporteras till länder runtom i Europa. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och har stor kapacitet att skräddarsy kemskåp vad gäller storlek och funktion, enligt kundens önskemål.

Välkommen att kontakta oss!

Standarder, krav och provningar för kemikalieskåp och gasskåp

 

EI standard

Byggnormen EI är vanligt förekommande och är den standard MSB använder då de ska ange vilket skydd som krävs. Det är en byggnadsteknisk norm som med hjälp av sina klassbeteckningar beskriver en konstruktions egenskaper.

E står för Integritet (avskiljning)
I står för Isolering

EI innebär alltså att konstruktionen har ett starkt brandmotstånd som gör att sticklågor etc. inte kan tränga igenom konstruktionen samt att det har en isolering som ska stå emot temperatur-stegringar över vissa grader. Beteckningen följs även av ett tidskrav, t.ex. 30, 60 eller 90 minuter. Klassbeteckningen samt tidskravet innebär tillsammans att produkten, under brandklassens utsatta tid, ska stå emot brand utan att förlora sin avskiljande funktion samt utan att överstiga kravet på maximal temperaturhöjning på den icke brandutsatta sidan (140°C i sidan och max 180°C i enstaka punkter).

Gasskåp/gasolskåp som klarar kraven på Ei30 respektive Ei60:

Ei30 Avskiljande Gas- och Gasolskåp

Gasskåp – G30

Brandavskiljande gas/gasolskåp Ei60

Kemikalieskåp som klarar kraven på Ei30, Ei60 respektive Ei90:

Multiriskskåp F30 (kombination syraskåp, kemikalieskåp)

Kemikalieskåp F30

Kemikalieskåp F30 med Glasdörrar

Kemikalieskåp F60

Kemikalieskåp F90

Batteriskåp som klarar kraven på Ei90:

Batteriskåp F90

FM Standard 6050 Brandskåp

FM Approvals är en internationell enhet som erbjuder test- och certifieringstjänster för produkter som används i industriella och kommersiella anläggningar. Med en effektiv, välkänd och global certifieringsprocess som uppfyller stränga standarder, skapar deras godkännande förtroende på marknaden. Ett FM-godkännande innebär att brandskåpet har testats objektivt samt att den uppfyller de högsta kraven på kvalitet och prestanda som ställs i de nationella standarderna. FM-certifieringen kräver ett brandmotstånd på 10 minuter för brandsäkerhetsskåp, enligt värmekurvan NFPA 251-1969.

Följande kemikalieskåp och gasskåp har blivit testade enligt FM 6050:

Gasskåp – G30

Multiriskskåp F30 (kombination syraskåp, kemikalieskåp)

Kemikalieskåp F30

Kemikalieskåp F30 med Glasdörrar

SP Metod 2369 Brandavskiljande skåp

SP Metod 2369 är en provningsmetod som används på brandavskiljande skåp för brandfarlig vara i butik. Brandkåpen ska vara monterade och tillverkade i material som möter kraven beträffande hållfasthet samt in- och utvändig brandpåverkan. Syftet med testet är att kunna göra en brandteknisk utvärdering av brandskåpen och dess förmåga att motstå interna och/eller externa bränder. Det har nyligen kommit en ny utgåva med skärpta krav. Båda testmetoderna ger godkända certifieringar, dock ger den nya möjlighet till samförvaring, medan den gamla inte gör det.

SP Metod 2369 – Klass 1 Brandavskiljande skåp
Brandskåp som är testade enligt den tidigare versionen av Metod 2369 är märkta Klass 1. Testet går till genom att en brand startas framför resp. vid sidan om kemskåpet. Efter 10 minuter släcks branden framför brandskåpet och efter 20 minuter släcks branden vid sidan om brandskåpet. Kemskåp som klarar detta test får en certifiering som innebär att det brandavskiljande skåpet skyddar vid brand och är godkänd för förvaring av brandfarlig vätska eller aerosoler, dock inte för förvaring i samma brandskåp.

SP Metod 2369 – SPCR 102:2019 Brandavskiljande skåp
2018 uppdaterades SP Metod 2369 med utgåva 6 där några av kraven har skärpts, vilket innebär att brandskåp testade enligt denna metod och som har certifieringen SPCR 102 även är godkända för samförvaring av brandfarlig vätska och aerosoler och/eller brandfarlig gas. Brandskåpen ska vara försedda med självstängande dörrar enligt EN 1154 samt gångjärn enligt kraven i tabell 1 i EN 1935:2002 eller motsvarande.

Brandavskiljande skåp testat enligt SP Metod 2369 – SPCR 102:2019

Brandskåp för samförvaring i butik

Brandavskiljande skåp testat enligt SP Metod 2369 – Klass 1

JiWaSafe brandskåp i butik

Kemikalieskåp, batteriskåp och förvaringsskåp testat för yttre brand enligt SP Metod 2369 – Klass 1

Brandisolerade Kemikalieskåp

Brandisolerade Batteriskåp

Brandisolerade Förvaringsskåp

NT FIRE 017

NT Fire 017 är en vanlig testmetod som används framförallt i Norden. Det är ett brandtest där skåpen ställs in i en ugn och på så sätt utsätts för de extrema temperaturer som kan uppstå vid en faktisk brand. Temperaturen inne i skåpen får inte på någon punkt öka över 150 °C under brandprovningstiden. Skåpen testas vanligtvis med en tidsintervall på 30, 60, 90 eller 120 minuter, vilket anger vilken blandklass skåpen får. Klassningen innebär därmed att skåpets konstruktion skyddar vid brand i x antal minuter och motsvarar kraven på byggnadsteknisk avskiljning. Det skyddar innehållet i skåpet och ger även tid för evakuering.

Följande gasskåp har brandtestats enligt denna metod

Ei30 Avskiljande Gas- och Gasolskåp

Brandavskiljande gas/gasolskåp Ei60

SS-EN 14470-1 Kemikalieskåp i Laboratorium

SS EN 14470 är en europeisk laboratorie standard, där första delen SS-EN 14470-1 har tagits fram för förvaring i kemikalieskåp. av brandfarliga och lättantändliga kemikalier i laboratorier.
Kemikalieskåpet testas i en ugn med öppen låga samtidigt som man mäter temperaturökningen invändigt i kemikalieskåpet. Brandmotståndet bestäms beroende på hur länge brandskåpet klarar att stå emot branden, vanligtvis 30, 60 resp. 90 minuter. Utöver det måste skåpen även uppfylla konstruktions kraven som bl.a. är att de ska vara försedda med självstängande dörrar som stängs vid en temperatur på 50°C och ventilationsöppningar som stängs vid en temperatur på 70°C etc.

Följande brandskåp är certifierade enligt denna metod

Multiriskskåp F30 (kombination syraskåp, kemikalieskåp)

Kemikalieskåp F30

Kemikalieskåp F30 med Glasdörrar

Kemikalieskåp F60

Kemikalieskåp F90

Batteriskåp som är testade enligt denna metod

Batteriskåp F90

SS-EN 14470-2 Gasskåp i laboratorium

Den andra delen av den europeiska standarden är SS EN 14470-2 som gäller gasskåp för förvaring av brandfarlig gas i laboratorium. Samma krav ställs på denna typ av gasskåp och testet går till enligt samma metod som ovan. En certifiering enligt denna standard innebär att man får en säker och bra förvaring av gasflaskor. Med ett bra brandskydd ser man till att skydda gasflaskorna mot höga temperatur och att det finns tillräckligt med tid för att evakuera lokalen vid en ev. brand.

Följande gasskåp/gasolskåp är certifierade enligt denna metod

Gasskåp – G30