Kemikalieförvaring & gasförvaring

JiWa är ett tryggt val när det kommer till kemikalieförvaring och gasförvaring till skolor, laboratorier, sjukhus, restauranger och industrier. Med en bred kompetens och erfarenhet samt hög kvalitet i våra produkter erbjuder vi ett komplett sortiment av säkerhetsskåp för farliga produkter. Vi har alltifrån enklare förvaringslösningar till mer anpassade och brandklassade skåp för såväl inomhus- som utomhusbruk.

Läs mer under produktöversikten

Brandisolerade Kemikalieskåp

Vårt mest sålda kemikalieskåp

Kemikalieskåp F30

Brandtestat 30 minuter enligt EN 14470-1.

Kemikalieskåp F30 med Glasdörrar

Brandtestat 30 minuter enligt EN 14470-1.

Kemikalieskåp F60

Brandtestat 60 minuter enligt EN-standard 14470-1

Kemikalieskåp F90

Brandtestat 90 minuter enligt EN-standard 14470-1

Kemikalielåda, brandsäker

Brandtestat 30 & 90 minuter enligt EN-standard 14470-1

Ei30 Avskiljande Gas- och Gasolskåp

EI30 för brandfarliga gaser

Gasskåp – G30

Brandtestat 30 minuter enligt EN 14470-2

Gasskåp – G90

Brandtestat 90 minuter enligt EN 14470-2

Gasskåp för utomhusbruk

Självventilerade Gasskåp utomhus

Gascontainer GC1700

Oisolerad gascontainer för utomhusbruk

Ei30 Gasskåp/Gascontainer – utomhus

EI30 för brandfarliga gaser

Ei60 Gasskåp/Gascontainer – utomhus

EI60 för brandfarliga gaser

Ei60 Kemikaliecontainer – utomhus

EI60 för brandfarliga kemikalier

Oisolerade Gasskåp/Gascontainer – utomhus

Oisolerat gasskåp för gasförvaring utomhus

Kemikaliecontainer KC1700

Kemikaliecontainer för utomhusbruk

Brandavskiljande gas/gasolskåp Ei60

EI60 för brandfarliga gaser

JiWa Ei30 Kemikalieskåp

EI30-Avskiljande Kemikalieskåp

JiWa Syraskåp

Förvaring av syror och baser

JiWa Miljöskåp MF4M

Miljöskåp till icke brandfarliga kemikalier

Multiriskskåp F30

Flera modeller syraskåp för syror och baser. Brandtestat 30 minuter enligt EN 14470-1.

Multiriskskåp F90

Brandtestat 90 minuter enligt EN 14470-1.

Multiriskskåp SK60 & SK90

Brandtestat upp till 90 minuter enligt EN 14470-1.

Fatskåp F90

Brandtestat 90 minuter enligt EN 14470-1.

Brandskåp för samförvaring i butik

SP-Metod 2369, Version 6

JiWa specialtillverkade skåp

Kundanpassade lösningar

Nödduschar

Nödduschar för många ändamål

Ögonduschar

Ögonduschar för golv- och väggmontering

Miljösäker hantering

Kontakta oss med dina önskemål

Minska risken för brand och explosion

Vid hantering av brandfarliga vätskor och gaser krävs att åtgärder vidtas för att skydda omgivningen samt för att begränsa och förebygga risk för brand och explosion. Brandfarliga varor har olika egenskaper, exempelvis är gas ofta temperaturkänsligt. Därmed är det viktigt att skydda de olika ämnena mot bland annat temperaturväxlingar, brand, korrosion och läckage.

Med en korrekt hantering och förvaring i brandskåp enligt regelverken skapar du alltså en tryggare arbetsmiljö och minskar riskerna för olyckor samt spridning vid brand.

Vilken förvaring ska jag välja till mina gasflaskor/kemikalier?

Brandfarlig vara ska i regel förvaras i ett väl ventilerat utrymme med brandskydd. Vilket kan vara alltifrån ett brandisolerat skåp till brandklassade skåp i upp till 90 minuter. Vilken förvaringslösning som är mest lämplig varierar och påverkas av mängd, sort, ämnets egenskaper, hur arbetsmiljön ser ut samt huruvida det är en publik verksamhet eller ej. Även väggarnas brandavskiljning, säkerhetsavstånd och utrymningsmöjligheter är viktigt att ta i beaktande. Mer om reglerna kring hantering av kemikalier och gas kan du läsa i regelverken från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen samt Naturvårdsverket.

Då varje förvaringssituation kräver en egen bedömning rekommenderar vi att du kontaktar oss för rådgivning.
Vi tar fram en lösning som är optimalt anpassad efter dina förhållanden, oavsett om du behöver ett skåp för gas, kemikalier eller frätande ämnen.

Att tänka på vid kemikalieförvaring & gasförvaring

Här följer tips på vad som är bra att tänka på när det kommer till ventilation, samförvaring av ämnen, tillstånd och skyltning.

Ventilation

Både ur brandskyddssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt är det nödvändigt att ha rätt ventilation i kemikalieskåp, gasskåp samt batteriskåp. Kemikalieskåp ska i de flesta fall vara ventilerade då många kemikalier avger skadliga ångor. Vid gasförvaring med risk för läckage i mer än ringa grad ska gasskåpet ska vara tillräckligt ventilerat för att förhindra spridning av en antändbar gasblandning. Även vid en termisk rusning i batterier kan mycket giftiga gaser uppstå.

I Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2014:43 framgår att: ”Förvaringsskåp och förråd inomhus ska ha fläktstyrd ventilation när hälsofarliga gaser eller ångor kan avges från behållare”. Mer om detta kan du läsa i Kemiska arbetsmiljörisker (pdf). JiWa erbjuder ventilationsutrustning och fläktar till kemikalieskåp – för en säker, tillförlitlig och användarvänlig kemikalieförvaring.

Samförvaring av ämnen

Vissa ämnen kan reagera med varandra, därav är det av yttersta vikt att de ej förvaras i samma skåp. Det gäller bland annat syror och baser som kan reagera kraftigt med varandra, därför ska de förvaras i olika syraskåp eller i skåp som är uppdelat i olika sektioner och som är ventilerade var för sig. Vad gäller brandfarlig gas, så kan det i de allra flesta fall samförvaras med aerosoler då de har liknande egenskaper. Dock är det inte tillåtet att förvara brandfarlig gas med brandfarliga vätskor eller andra ämnen som är giftiga, korrosiva eller oxiderande.

Vid fel samförvaring ökar risken för bl.a. kraftig värmeutveckling, brand, explosion samt kemiska föroreningar. Därmed är det viktigt att alltid kontrollera om det finns risk för reaktioner mellan de ämnen som ska förvaras tillsammans, så att risken för olyckor kan minimeras.

Tillstånd

Vid hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva varor krävs det enligt reglerna i många fall ett tillstånd. Detta gäller både brandfarliga kemikalier och gaser och avgörande för om tillstånd krävs är mängden som skall förvaras. Tillstånd för användning och förvaring söks, med vissa undantag, i den kommun verksamheten bedrivs, vilket möjliggör kontroll av att en säker hantering sker i enlighet med lagstiftningens krav.

Varnings- och förbudsskyltar

Reglerna kring varningsskyltar gäller vid hantering av farliga kemikalier samt brandfarliga och explosiva varor och är en mycket viktig del av säkerheten när det gäller din egen personal, räddningstjänsten samt obehöriga som kan komma att utsättas för risk. Varningsskyltar skall därmed finnas på såväl gasskåp som kemikalieskåp och syraskåp. Mer om reglerna för hur förvaring av gasflaskor, brandfarlig vara samt frätande och giftiga ämnen ska skyltas kan du läsa i Arbetsmiljöverkets och MSBs föreskrifter.

Standarder och krav för kemikalieskåp och gasskåp

EI standard

Byggnormen EI är vanligt förekommande och är den standard MSB använder då de ska ange vilket skydd som krävs. Det är en byggnadsteknisk norm som med klassbeteckningar beskriver en konstruktions egenskaper.

E står för Integritet (avskiljning)
I står för Isolering

EI innebär att konstruktionen har ett brandmotstånd där sticklågor inte kan tränga igenom samt att isoleringen står emot temperaturstegringar över vissa grader. Beteckningen följs av ett tidskrav, t.ex. 30, 60 eller 90 minuter. Klassbeteckningen samt tidskravet innebär tillsammans att produkten, under brandklassens utsatta tid, ska stå emot brand utan att förlora sin avskiljande funktion och utan att överstiga kravet på maximal temperaturhöjning på den icke brandutsatta sidan (140°C i sidan och max 180°C i enstaka punkter).

Inne på respektive produktsida får du mer information om vilka krav de olika skåpen uppfyller.

Skräddarsydda lösningar inom kemskåp och gasskåp

JiWa står för kvalitet, säkerhet samt svensk tillverkning. Sedan 1970 har vi designat, tillverkat och levererat ändamålsenliga förvaringsskåp som uppfyller stränga säkerhetskrav. Vår stora kundkrets av industriföretag, myndigheter, skolor och sjukhus är ett bevis på vår strävan att alltid ligga i framkant av utvecklingen.

Vi levererar varje år runt 10 000 skåp till kunder, varav en tredjedel exporteras till länder runtom i Europa. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 14001 och har en stor kapacitet att skräddarsy kemskåp och gasskåp enligt våra kunders önskemål.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller om du vill diskutera specialanpassade lösningar.