Kemikalie- och gasförvaring

 JiWa är ett tryggt val när det gäller kemikalie- och gasförvaring till skolor, laboratorier, sjukhus, restauranger och industrier. Med en bred kompetens och erfarenhet samt hög kvalitet i våra produkter erbjuder vi ett komplett sortiment av säkerhetsskåp för farliga produkter. Vi har alltifrån enklare förvaringslösningar till mer anpassade och brandklassade skåp för såväl inomhus- som utomhusbruk, välj mellan:

 

 • kemikalieskåp
 • miljöskåp 
 • brandskåp 
 • kemskåp
 • brandavskiljande skåp för brandfarlig vara
 • syraskåp 
 • gasskåp och gasolskåp
 • skåp för handsprit
 • batteriskåp för uppladdning av batterier.

Vid hantering av brandfarliga vätskor och gaser krävs att åtgärder vidtas för att skydda omgivningen samt för att begränsa och förebygga risk för brand och explosion. Brandfarliga varor kan ha olika egenskaper och vara olika känsliga, exempelvis är gas ofta temperaturkänsligt, så att skydda de olika ämnena mot bl.a. temperaturväxlingar, brand, korrosion och läckage är av yttersta vikt. 

Brand och explosion är som sagt stora risker som denna typ av hantering medför, men med en korrekt hantering och förvaring i brandskåp enligt regelverken skapar du en tryggare arbetsmiljö och minskar riskerna för olyckor samt spridning vid en ev. brand.

Vilken förvaring ska jag välja till mina gasflaskor/kemikalier?

Generellt sett ska brandfarlig vara förvaras i ett väl ventilerat utrymme med någon form av brandskydd, vilket kan vara alltifrån ett brandisolerat skåp till brandklassade skåp i upp till 90 minuter. Vilken typ av förvaring som är mest lämplig varierar och valet av kemikalieskåp eller gasskåp påverkas ofta av flera olika faktorer såsom mängd, sort, ämnets egenskaper, arbetsmiljö samt huruvida det är en publik verksamhet eller ej. Det är också viktigt att väggarnas brandavskiljning, säkerhetsavstånd och utrymningsmöjligheter tas i beaktande. Hanteringen av kemikalier och gas ska följa regelverken från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.

Eftersom varje förvaringssituation kräver en egen bedömning rekommenderar vi att du kontaktar oss på JiWa för rådgivning. Vi hjälper dig att ta fram en förvaringslösning som är optimalt anpassad efter dina förhållanden, oavsett om du behöver ett skåp för gas, kemikalier eller frätande ämnen.

 

Faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid kemikalie- och gashantering

 

 • Ventilation. Både ur brandskyddssynpunkt och arbetsmiljösynpunkt är det nödvändigt att ha rätt ventilation i kemikalieskåp, gasskåp samt batteriskåp. Kemikalieskåp ska i de allra flesta fall vara ventilerat då de flesta kemikalier avger skadliga ångor och därmed kan innebära ett arbetsmiljöproblem. Vad gäller gasförvaring ska farliga gaser ventileras bort och om det finns risk för läckage i mer än ringa grad, så ska gasskåpet ska vara tillräckligt ventilerat för att hindra att en antändbar gasblandning ska kunna spridas. Vid en termisk rusning i batterier kan mycket giftiga gaser uppstå, därav är ventilationen av stor vikt även vid denna typ av förvaring.

 

 • Samförvaring av ämnen. Vissa ämnen kan reagera med varandra, så det är av yttersta vikt att de ej förvaras i samma skåp. Exempelvis syror och baser som kan reagera kraftigt med varandra, därför ska de förvaras i olika syraskåp eller i ett som är uppdelat i olika sektioner och som är ventilerade var för sig. Vad gäller brandfarlig gas, så kan det i de allra flesta fall samförvaras med aerosoler då de har liknande egenskaper. Dock är det inte tillåtet att förvara brandfarlig gas med brandfarliga vätskor eller andra ämnen som är giftiga, korrosiva eller oxiderande. Vid fel samförvaring ökar risken för bl.a. kraftig värmeutveckling, brand, explosion samt kemiska föroreningar. Därmed är det viktigt att alltid kontrollera om det finns risk för reaktioner mellan ämnen som ska förvaras tillsammans, så att risken för olyckor kan minimeras.

 

 • Tillstånd. Vid hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva varor krävs i många fall ett tillstånd. Reglerna gäller både brandfarliga kemikalier och gaser. Avgörande för om tillstånd krävs är mängden som skall förvaras. Tillstånd för användning och förvaring söks, med vissa undantag, i den kommun där verksamheten bedrivs och gör det möjligt att kontrollera en säker hantering i enlighet med lagstiftningens krav.

 

 • Varnings- och förbudsskyltar. Reglerna kring varningsskyltar gäller vid hantering av farliga kemikalier samt brandfarliga och explosiva varor och är en mycket viktig del av säkerheten när det gäller din egen personal, räddningstjänsten samt obehöriga som kan komma att utsättas för risk. Varningsskyltar skall därmed finnas på såväl gasskåp som kemikalieskåp och syraskåp. Mer om hur förvaring av gasflaskor, brandfarlig vara samt frätande och giftiga ämnen ska skyltas kan du läsa i Arbetsmiljöverkets och MSBs föreskrifter.

 

Med JiWa får du skräddarsydda lösningar inom kemskåp och gasskåp

JiWa står för kvalitet, säkerhet och svensk tillverkning. Sedan 1970 har vi designat, tillverkat och levererat ändamålsenliga förvaringsskåp som uppfyller stränga säkerhetskrav. Vår stora kundkrets av industriföretag, myndigheter, skolor och sjukhus är ett bevis på vår strävan att alltid ligga i framkant av utvecklingen.

JiWa levererar varje år runt 10 000 skåp till kunder, varav en tredjedel exporteras till länder runtom i Europa. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och har stor kapacitet att skräddarsy kemskåp vad gäller storlek och funktion, enligt kundens önskemål.

Välkommen att kontakta oss!