Artiklar

Gamla batterier – förvaring & återvinning

Gamla batterier utgör en potentiell risk för miljön och människors hälsa. De innehåller ämnen som kadmium, bly och kvicksilver, och om de inte hanteras korrekt kan dessa ämnen läcka ut i naturen och grundvattnet, vilket kan få allvarliga och långsiktiga konsekvenser. För att ta itu med denna miljöutmaning är det viktigt att ansvarsfullt förvara eller återvinna gamla batterier. Idag uppmuntras batteriåtervinning starkt för att återanvända värdefulla metaller och minska miljöskadorna.

 

Är gamla batterier farligt avfall?

Ja, gamla batterier klassificeras ofta som farligt avfall eftersom de kan innehålla skadliga kemikalier, inklusive tungmetaller som kvicksilver, bly, kadmium och nickel. Om dessa ämnen inte hanteras på rätt sätt kan de vara skadliga för både människor och miljön. Det är därför viktigt att samla in och återvinna dem på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Många kommuner och återvinningscentraler erbjuder speciella insamlingsplatser för batterier, såsom återvinningsskåp som är avsedda för detta ändamål. Genom att lämna in gamla batterier på dessa platser kan de farliga ämnena tas om hand på rätt sätt, och i många fall kan delar av batterierna återanvändas eller återvinnas.

Fördelarna med att återvinna gamla batterier
Ragnsells har satt ihop en sammanställning över vad som händer när gamla batterier återanvänds, som vi summerar nedan.

Bly: Det utvinna materialet går till blybatteriproducenter.

Nickel/kadmium: Nickel återanvänds inom stålindustrin. Kadmium-batterierna blir nya batterier.

Litium: Batterierna tas tillvara på där man kan återanvända kobolt, vanligtvis stålindustrin. Läs mer om lagstiftning av litiumbatterier hos MSB.

Kvicksilver: Batterierna skickas till upparbetning och säker slutförvaring.

Notera även att producenter av batterier har ett producentansvar. Det går i korta drag ut på att producenten ansvarar för att ta hand om sina batterier när de blir avfall. Mer information om detta finns hos Naturvårdsverket.

 

Hur undviker jag batteribrand på bästa sätt?

Det finns specifikt framtagna batteriskåp där du kan ladda och förvara exempelvis litiumjonbatterier. Dessa skåp är framtagna för att minska riskerna för brand, termisk rusning, utsläpp av farliga gaser och att batterierna återantänds. Tänk på att endast ladda batterierna med godkända laddare, skydda batterierna mot fukt och undvika brännbart material i anslutning till batterier som laddas.

 

Hur ska man förvara gamla batterier?

Ja, vad gör man med gamla batterier? Första man bör göra är att lämna in batterierna för återvinning, men det finns några allmänna regler som är viktiga att följa:

Förvaring: Gamla batterier bör förvaras på en torr och sval plats. De bör inte utsättas för extrema temperaturer, eftersom detta kan orsaka läckage eller explosion.

Separation: Om möjligt, försök att hålla olika typer av batterier separerade. Vissa batterityper kan reagera med varandra vilket kan orsaka problem.

Säker behållare: Använd en icke-ledande behållare för att förvara gamla batterier.

Hantering: Var försiktig när du hanterar gamla batterier. Om ett batteri har läckt bör du hantera det med skyddande handskar och undvik att röra vid dina ögon eller mun.

Glöm inte att lämna in gamla batterier på en återvinningscentral eller en särskild insamlingsplats så snart som möjligt. Batteriåtervinning hjälper till att minimera miljöskador och kan även bidra till att spara resurser genom att återvinna de material som finns i batterierna.

 

Är gamla batterier en brandrisk/brandfara?

Ja, gamla batterier, särskilt uppladdningsbara litiumjonbatterier, kan utgöra en brandrisk om de inte hanteras korrekt. Detta beror på att dessa batterier kan lagra en stor mängd energi i en liten volym. Om batteriet är skadat eller överhettas kan det leda till en termisk rusning, vilket innebär att temperaturen inuti batteriet stiger snabbt och kan orsaka brand eller explosion.

En annan risk är att kortslutning kan uppstå om plus- och minuspolerna kommer i kontakt med metallföremål eller andra batterier. Kortslutning kan leda till överhettning och brand i batterierna.

För att minimera riskerna bör du alltid följa tillverkarens instruktioner för användning och laddning av batterier. Det inkluderar att undvika att ladda batterier i närheten av brännbart material, att inte överladda batterier och att inte använda eller ladda skadade batterier. Dessutom bör gamla eller uttjänta batterier lämnas in på en lämplig återvinningsstation för att undvika brandrisker vid felaktig hantering.